5/5
4,5 stjerner på Google

Handelsbetingelser

Fastansættelser
0 %
Daglige jobsamtaler
+ 0
Samarbejdspartnere
+ 0
Registrerede timer dagligt
+ 0
95% fastansættelser

+40 daglige jobsamtaler

+300 samarbejdspartnere

+2775 registrerede timer dagligt
DANSK REKRUTTERING

Her kan du læse vores handelsbetingelser

Kontakt os i dag

Generelt

1.1. Følgende generelle handelsbetingelser er gældende for alle aftaler, som RB Business ApS CVR-nummer43211285 (herefter kaldet ”RB Business” indgår med sine kunder (herefter kaldet ”Kunden”) vedrørendevikariater, Try & Hire mv. herefter kaldet ”Vikaraftaler”. Kandidater ansat på vikariater eller Try & Hire kaldesherefter ”Vikarer”.

1.2. Arbejdets art, opstart og forventet varighed, arbejdssted og pris etc. aftales mellem RB Business og Kundenforud for hvert vikariat, og det bekræftes altid gennem skriftlig accept af RB Business ved førsteordrebekræftelse. De Vikarer, som er ansat af RB Business, som RB Business stiller til rådighed for sinekunder, er retlig forpligtede af en ansættelsesaftale med RB Business, der tydeliggør vikarens rettigheder ogforpligtelser overfor RB Business.

1.3. Kunden har oplysningspligt overfor RB Business. Igennem vikarloven er alle danske vikarbureauer blevetpålagt en række forpligtelser i forhold til Vikarers vilkår. Hermed er det Kundens forpligtelse at sørge for, atvikarbureauet bliver fuldt oplyst om de specifikke vilkår, der finder anvendelse hos Kunden.

1.4. Omfanget af oplysningspligten afhænger af, om RB Business og/eller Kunden har overenskomst på detområde, hvor vikaren udsendes. RB Business har p.t. overenskomst på følgende område:Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri (Dansk Industri) samt 3F.

1.5. Hvis vikariatet er indenfor ovenstående overenskomsts område, er RB Business som hovedregel aleneforpligtet til at følge denne overenskomst og dermed ikke principperne om ligebehandling, der fremgår afvikarloven. Kunden skal dog oplyse, hvis Kunden selv har en overenskomst eller anden lokalaftale, somindeholder visse vilkår, som Kunden selv har pligt til at følge i henhold til Vikarer, så RB Business også kantage hensyn til disse vilkår. RB Business forbeholder sig retten til at regulere priser mv. i overensstemmelsehermed.

1.6. Hvis vikariatet ikke omfattes af ovennævnte overenskomst, og Kunden har overenskomst/lokalaftale/kutyme, som omfatter det pågældende arbejde, er Kunden forpligtet til at sørge for, at RB Business modtager det relevante materiale og/eller en fyldestgørende beskrivelse af indholdet afmaterialet, hvad RB Business omhandler regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser,hvileperioder, natarbejde, ferie, pension og helligdage. Dette krav følger af det lovfæstedeligebehandlingsprincip mellem fastansatte og Vikarer, der følger af vikarloven. RB Business vil dermed givemindst samme betingelser ved nævne områder.

1.7. Såfremt hverken RB Business eller Kunden har en overenskomst og/eller lokalaftale, der dækker det nævntearbejde, betyder ligebehandlingsprincippet, at der skal ske ligebehandling i forhold til eventuelle andrebindende generelle bestemmelser hos Kunden – f.eks. kutymer hos Kunden. Derfor er Kunden forpligtet til atpåse, at RB Business modtager fyldestgørende information om indholdet af generelle bestemmelser ogkutymer hos Kunden, så RB Business kan angå regler om følgende: løn, arbejdstidens længde, overarbejde,pauser, hvileperioder, pension natarbejde, ferie og helligdage.

1.8. Når der i følgende betingelserne anvendes udtrykket ”Andre Vilkår” tolkes andre aftaler/kutymer etc. jf.[2]punkt 1.5, 1.6 og 1.7, der er gældende for det arbejdet, og der er oplyst af Kunden til RB Business indenopstart.

1.9. I de situationer, hvor ligebehandlingsprincippet skal overholdes, jf. ovenfor, skal Kunden også oplyse, hvisKunden har særlige regler om:• beskyttelse af gravide eller ammende kvinder,• beskyttelse af børn og unge,• ligebehandling af mænd og kvinder eller bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn,race, etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder seksuel orientering mf. Jf.forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 1.da RB Business er forpligtet til at iagttage et ligebehandlingsprincip i forhold til Vikarerne ved sådanne vilkår.

1.10. Under såvel lovlige som overenskomststridige strejker, kan RB Business ved strejkeramt arbejde,afvise/afbestille vikarbestillinger. Under strejke af enhver form, vil RB Business forudbestilte Vikarer, somhjemsendes på grund af strejke, faktureres Kunden for det antal timer, som RB Business i henhold til den forvikariatet gældende overenskomst eller Andre Vilkår er forpligtet til at betale vikaren.2.

Priser

2.1. Timelønnen, som faktureres fra RB Business, bliver beregnet ud fra den medarbejdergruppe, hvor det aftales,at vikaren skal tilknyttes i virksomheden og hvilken timeløn, der er gældende for den funktion og arbejde,som skal Vikaren varetage med tilføjelse af følgende faktorer herefter kaldet gangefaktoren således:• Leje af Vikarer: Timeløn x 1,65• Try & Hire: Timeløn x 1,80• Mellemleder/Specialister: Timeløn x 1,88Der beregnes ikke opstartshonorar.

2.2. Kunden faktureres de af vikarens udførte arbejdstimer, udlæg, akkordtillæg, pension samt diverse yderligeretillæg i henhold til den for vikariatets gældende overenskomst eller Andre Vilkår, dog ikke frokostpauser ogvikarens transporttid til og fra Kunden, medmindre at det er overenskomstbestemt. Faktureringen sker ihenhold til den gældende overenskomst for vikariatet eller Andre Vilkår tillagt den gangefaktor, der er aftaltmellem RB Business og Kunden.

2.3. Gangefaktoren, der er aftalt mellem RB Business og Kunden, indeholder ikke eventuelle vederlag eller udlæg,som RB Business eller vikaren afholder på vegne af Kunden.Som udlæg betragtes bl.a.:• Udgifter til kørsel i egen bil ved opgavens udførsel, (dog ikke fra vikarens bopæl til Kundens adresseog retur medmindre det er overenskomstbestemt).• Offentlige afgifter afholdt i forbindelse med den aftalte opgaves udførelse.

2.4. Try & Hire

2.4.1. De første 5 dage er en prøveperiode, der indebærer, at Kunden kan opsige vikaren omgående. Prøveperiodener til for, at Kunden får lov til at prøve kandidaten. Kunden betaler for alle udførte arbejdstimer iprøveperioden. Efter prøveperioden kan vikariatet opsiges af Kunden til RB Business med 1 dags skriftligtvarsel til udgangen af en arbejdsdag, medmindre andet fremgår af gældende overenskomst/aftale.

2.4.2. Try & Hire-forløbet er i alt maximalt 518 timer. Med Try & Hire konceptet kan Kunden prøve Vikarenskompetencer af, inden Kunden fastansætter personen. På den måde forsøges undgåelse af fejlansættelse.

2.5. Vikarudlejning

2.5.1. Vikarudlejning er minimum 8 timer, og der er ikke et opsigelsesvarsel fra nogen af parterne, medmindreanden opsigelsesvarsel følger af en gældende overenskomst eller Andre Vilkår, er aftalt jfr. pkt. 9.1. Opsigelseskal dog altid ske til en arbejdsdags udløb.

2.5.2. Kunden betaler kun for de effektive arbejdstimer.

2.6. Betaling af Kunden til RB Business for følgende: søn- og helligdage, overtid, forskudt arbejdstid ogoverarbejde sker i henhold til gældende overenskomst eller Andre Vilkår tillagt den gældende gangefaktor.

2.6.1. Det er Kundens ansvar at informere vikaren om hvilke dage, Kunden ønsker, at vikaren skal arbejde, idet engældende overenskomst på området eller Andre Vilkår skal overholdes.

2.6.2. Ønsker Kunden, at vikaren fastholdes på arbejdspladsen på f.eks. en helligdag, betaler Kunden eftergældende overenskomst på området eller Andre Vilkår og ellers inden for RB Business normale gangefaktor,[3]hvis det er aftalt med vikaren.

2.7. Vikaren modtager som udgangspunkt ikke måltider, medmindre det er aftalt mellem RB Business og Kunden,eller dette gælder gennem en overenskomst på området eller Andre Vilkår. I så fald afregnes måltider særskiltpå samme vis som udlæg.

2.8. Som udgangspunkt medregnes kørsel ikke i forbindelse med vikarudlejningen medmindre dette følger afgældende overenskomst indenfor området eller Andre Vilkår, og det vil fremgå særskilt af afregningen.

2.8.1. Ændres arbejdsstedet uden varsel fra Kunden, skal Kørsel og timegodtgørelse udbetales jf. en gældendeoverenskomst eller Andre Vilkår. Samtidig skal RB Business godtgøres for eventuelle meromkostninger.

2.9. Alle sociale omkostninger er pålagt RB Business gangefaktor. Altså at Kunden kun betaler for de effektivearbejdstimer. RB Business gangefaktor dækker f.eks. feriepenge og sygeløn.

2.10. RB Business betaler ikke for vejrlig, medmindre dette følger af overenskomst på området eller Andre Vilkår.I så fald afregnes dette af RB Business overfor Kunden. Det er Kundens ansvar at informere vikaren, hvisarbejdet ikke kan udføres. Dette er også gældende ved Force Majeure.

2.11. Hvis kandidaten følger gældende overenskomst, skriver kunden under på minimum 37 timers arbejde pr. ugetil kandidaten. Ellers vil Kunden faktureres for de manglende timer.

2.12. Hvis gældende lov skulle angive et opsigelsesvarsel, der gælder for en vikar, viderefaktureres lønmæssigeomkostninger i forbindelse med opsigelse til Kunden til den aftalte timepris med tillæg af gangefaktor.

2.13. Sygdom som følge af vikarens tilskadekomst under sit arbejde hos Kunden (sygdom med skadesanmeldelse),anden arbejdes betinget lidelse eller erhvervslidelse debiteres med (gældende løn x den aftalte gangefaktor)i den lovbestemte arbejdsgiverperiode.

2.14. Eventuelle prisstigninger som følge af overenskomstmæssige ændringer træder i kraft uden yderligere varsel.Eventuelle prisændringer som følge af lovændringer, varsles skriftligt af RB Business med 10 kalenderdageog træder i kraft uden yderligere varsel.

2.15. Priserne reguleres i øvrigt én gang årligt pr. 1. januar.

Fakturering og betaling

3.1. RB Business benytter timeseddeller. Vikaren registrerer sine timer senest hver fredag kl. 16, under perioden.Kunden skal godkende efterfølgende senest mandag kl. 12 og gøre indsigelse. Hvis der ikke er gjort indsigelseaf Kunden senest på nævnte tidspunkt, vil RB Business fakturere beløbet iht. timesedlen.

3.2. RB Business fakturerer Kunden for de timer, vikaren har været i arbejde.3.3. Fakturering sker hver uge efter hver arbejdsperiode, og betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato.

3.4. I tilfælde af at Kunden overskrider betalingsfristen med en faktura, vil enhver overskridelse af betalingsfristenanses for misligholdelse fra Kundens side, hvoraf det forfaldne beløb uden yderligere meddelelse, tilskrivesmorarente på 2% pr. påbegyndt måned. RB Business forbeholder sig yderligere retten til at pålægge etrykkergebyr på 100 kr. pr. rykker til Kunden. Sker der ikke betaling af faktura efter anden rykker, kan gældenvideregives til inkasso. RB Business forbeholder sig desuden retten til at kræve yderligere erstatning.

4. Kundens oplysninger

4.1. Kunden skal forud for vikaraftalens ikrafttræden give RB Business alle relevante oplysninger, herunder ennøjagtig beskrivelse af funktion, krav til kvalifikationer, arbejdstidspunkter, løn, satser, tillæg, pension, lønunder sygdom, arbejdstidens længde, arbejdssted, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie,feriefridage, arbejdsbetingelser og gældende overenskomst(er), lokalaftaler og lign.

4.2. RB Business fastsætter prisen for vikaren ud fra ovenstående oplysninger. Kunden skal straks informere RBBusiness, og senest 2 dage fra modtagelsen af denne vikaraftale, hvis de i oplægget noterede oplysninger, erufuldstændige eller ukorrekte, eller hvis niveauet for vikariatet ikke svarer til det arbejde, som vikaren rentfaktisk udfører.

4.3. RB Business forbeholder sig retten til at regulere vikarens aflønning og prisen fra den dag, hvor vikarenpåbegyndte vikariatet i henhold til de korrekte oplysninger efter 4.1.

4.4. RB Business fastsætter sine priser på Vikarer i henhold til de oplysninger, som Kunden har afgivet herunderom overenskomster og aftaler etc., og Kunden er derfor forpligtet til at oplyse RB Business om ændringer idisse.

4.5. Såfremt Kunden ikke har afgivet korrekte og/eller fyldestgørende oplysninger, og RB Business som følge herafmåtte blive påført omkostninger (f.eks. bøde, godtgørelse og/eller ekstrabetaling til vikaren), kan RB Businesskræve sådanne omkostninger betalt af Kunden.[4]

4.6. Kunden er derudover forpligtet til at informere RB Business om alle indberetningspligtige goder, som ydes tilvikaren, idet RB Business som arbejdsgiver er ansvarlig for indberetning af alle disse til SKAT.

4.7. Rejses et eventuelt krav mod RB Business fra vikaren i forbindelse med udførelsen af arbejdet hos Kunden,har RB business fuld regres mod kunden, som følger af gældende lovgivning, og kan kræve sådanneomkostninger etc. betalt af Kunden.

5. Kundens forpligtelser og rettigheder

5.1. Kunden har den daglige instruktionsbeføjelse og instruktionspligt samt tilsyns- og kontrolmyndighed overforvikaren, som er underlagt Kundens arbejdsreglement og ledelse. Kunden er på baggrund heraf aleneerstatningsansvarlig for eventuelle skader, der måtte blive begået af vikaren overfor Kunden ellertredjemand.

5.2. Kunden er yderligere forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for vikaren er sikkerhedsmæssigt ogsundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning herunderarbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven, reglerne om APV etc.

5.3. Det er ligeledes Kundens ansvar at sikre, at Vikaren er dækket af lovmæssig arbejdsskade- ogansvarsforsikring at sørge for at vikaren har det fornødne kendskab til materialer, maskiner etc. og de dertilhørende sikkerhedsforskrifter, at stille eventuelle påkrævede værnemidler, redskaber og værktøjer tilrådighed etc. Kunden faktureres alle evt. omkostninger til Vikarens løn i fraværsperioden i forbindelse meden arbejdsulykke eller en arbejdsskade.

5.4. Hvis Kunden er nødsaget til at ændre arbejdsforholdene efter vikariatets påbegyndelse, skal Kunden straksgive meddelelse herom til RB Business skriftlig, således at RB Business kan nå at give Vikaren den fornødnevarsling herom. Såfremt Kunden ikke orienterer RB Business rettidigt om ændringerne, bærer Kundenansvaret for eventuelle tab, krav og omkostninger, som RB Business eller vikaren må afholde som følge af deændrede arbejdsforhold.

5.5. Kunden har som følge af Vikarloven følgende forpligtelser over for Vikaren:• Kunden skal informere vikaren om ledige stillinger hos Kunden for eksempel RB Business opslag ellerRB Business intranet.• Vikaren skal have adgang til Kundens kollektive faciliteter og goder, for eksempel kantine,børnepasning, frugtordning, massageordning, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads,transportfaciliteter, adgang til motionsrum eller lignende på lige vilkår med Kundens egne ansatte.Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes, f.eks. hvis det vil væreuforholdsmæssigt udgifts-krævende eller forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder. Dergælder de samme anciennitetskrav vedr. de kollektive goder, som der måtte gælde i forhold tilKundens egne ansatte.Kunden skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af Vikarer.

6. Reklamation

6.1. Hvis Kunden inden for de første 4 timer efter vikariatets start, meddeler RB Business, at vikaren ikke svarertil de angivne kvalifikationer, krediterer RB Business Kunden for den medgåede tid. Overholdes denne fristikke, forbeholder RB Business sig retten til at fakturere Kunden for det antal timer, vikaren har arbejdet.

6.2. Hvis vikariatet alene er aftalt til én dag eller kortere tid, skal meddelelsen til RB Business ske indenfor 4 timerfra vikarens start.

6.3. Det står Kunden frit til enhver tid at forlænge et vikariat.

7. Fastansættelse af Vikarer etc.

7.1. Skulle Kunden, et selskab helt eller delvist ejet eller kontrolleret af Kunden eller dennes ejerkreds/ledelseeller et selskab, som er koncernforbundet hermed ansætte eller på anden måde indgå aftale om samarbejdemed en kandidat/vikar som RB Business har tilbudt Kunden til en stilling herunder formidlet en samtalemellem Kunden og Vikaren, faktureres der et jobformidlingshonorar, uanset hvilken stilling vedkommendeansættes i.

7.2. Skulle Kunden, et selskab helt eller delvist ejet eller kontrolleret af Kunden eller dennes Ejerkreds/ledelseeller et selskab, som er koncernforbundet, hermed i løbet af et vikariat eller 12 måneder efter vikariatet erafsluttet, uanset årsag ansætte eller på anden måde indgå aftale om samarbejde med en af RB BusinessVikarer, eller er vikaren ansat med henblik på fastansættelse (Try & Hire), vil der faktureres et[5]jobformidlingshonorar, uanset hvilken stilling vedkommende ansættes i afhængigt af længden på vikariatet.

7.3. Skulle Kunden, et selskab helt eller delvist ejet eller kontrolleret af Kunden eller dennes ejerkreds/ledelseeller et selskab, som er koncernforbundet, hermed i løbet af et vikariat og 60 dage efter vikariatet er afsluttetuanset årsag gøre brug af RB Business Vikarer igennem et andet vikarbureau, faktureres der etjobformidlingshonorar, uanset hvilken stilling vedkommende ansættes i afhængigt af længden på vikariatet.

7.4. Ved vikariatets afslutning forstås den dag, hvor vikarens vikariat udløber, uanset om arbejdsforpligtelsen erophørt på et tidligere tidspunkt.

7.5. Jobformidlingshonoraret, som er et engangsbeløb baseres på en fuldtidsansættelse og omregnes derefter.Beløbet beregnes således:• Er tale om en Try & Hire, vil der beregnes et beløb svarende til 518 timers ansættelse ganget medden timeløn, der fremgår af Kundens tilmelding online.• Hvis der er tale om vikariat, vil der beregnes et beløb svarende til 74 timers ansættelse ganget medden timeløn, der fremgår af Kundens tilmelding online.

7.6. Jobformidlingshonoraret vil forfalde til betaling, når Kunden, et selskab helt eller delvist ejet eller kontrolleretaf Kunden eller dennes ejerkreds/ledelse eller et selskab, som er koncernforbundet hermed og vikaren harindgået aftale om ansættelse eller andet samarbejde, samt hvis Kunden i løbet af et vikariat, og 6 månederefter vikariatet er afsluttet, uanset årsag gør brug af RB Business Vikarer igennem et andet vikarbureau.Jobformidlingshonorar betales uanset, om Vikaren på ansættelsestidspunktet stadig er vikar for RB Business,og uanset om vikaren selv tog initiativ til ansættelsen. 1 arbejdsuge beregnes som 37 timer. Priserne ereksklusive moms.

8. Erstatning og ansvar

8.1. RB Business og Kunden er erstatningspligtige overfor hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler.

8.2. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for den anden parts driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader,forretning, goodwill eller andre direkte eller indirekte økonomiske omkostninger, tab af fortjeneste, påløbneudgifter eller bodsomkostninger, skade eller udgifter af enhver art, som er opstået under eller i forbindelsemed denne aftale. Foranstående begrænsninger gælder kun, hvis tabet ikke kan henføres til grovuagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part.

8.3. Ved force majeure suspenderes begge parters forpligtelser i henhold til aftalen, så længe force majeure-situationen varer, i det omfang en parts opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure-situationen. Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter (f.eks. pandemier), som ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke forud for indgåelse af aftalen burde have taget i betragtning, og ejheller efter aftalens indgåelse burde have undgået eller overvundet.

9. Andre Vilkår

9.1. Kundens opsigelsesvarsel i forhold til et vikariat følger altid RB Business opsigelsesvarsel over for denpågældende vikar. Varslet er således til enhver tid afhængig af, hvilken overenskomst eller Andre Vilkår, derer gældende for vikaren.

9.2. Eventuelle immaterielle rettigheder, der måtte være blevet skabt af vikaren som led i udførelsen af en opgavehos Kunden, tilkommer Kunden uden yderligere beregning. Sådanne rettigheder overgår til Kunden, når fuldbetaling for vikarydelserne mv. er betalt.

9.3. RB Business er forpligtet til at pålægge sine egne medarbejdere og Vikarer en tavshedspligt med hensyn tilsamtlige Kunders forretningsanliggender.9.4. Kunden inkluderes på RB Business sædvanlige referencelister, der bruges markedsføringsøjemed.

10. Tvister, lovvalg og værneting

10.1. RB Business ønsker altid at løse eventuelle tvister i dialog med vores kunder. Hvis det skulle ske, at dialogikke skaber en løsning på en tvist, vil forhandlingen foregå ved at begære mediation. Mediator udpeges af Danske Mediatoradvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Såfremt at tvisten ikke løses vedmediation skal tvisten løses ved de ordinære domstole. Alle tvister er underlagt dansk ret.

Skriv til os i dag

Kandidater & kunder

Om os

Kontakt